Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-23 11:45:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w ul. Malinowej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 301/13, 301/15, 301/18 wraz z przyłączami Ø 160 mm do działek oznaczonych numerami 301/12, 301/10, 301/8, 301/6, 301/11, 301/9, 301/7, 301/16, 301/28, 301/27, 301/22, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki Szczegóły
2 2020-01-22 11:14:49 Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Fabianki w różnych dyscyplinach sportowych w 2020 roku Szczegóły
3 2020-01-21 16:39:42 Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - dla zamówienia: Wykonanie „Oceny efektywności dla projektu realizacji budownictwa mieszkaniowego czynszowego w gminie Fabianki w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego" Szczegóły
4 2020-01-21 16:26:39 Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Fabianki Szczegóły
5 2020-01-21 11:17:06 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku znak: KO 411.5.2020 z dnia 16.01.2020 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania z dnia 16.12.2019 r. p. Macieja Piecucha, reprezentowanego przez pełnomocnika – radcę prawnego Adama Kuźmę, od decyzji znak: RFZ.6220.1.9.2017 wydanej przez Wójta Gminy Fabianki w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. “Budowa czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb we. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”. Nowy termin załatwienia sprawy: 28.02.2020 r. Szczegóły
6 2020-01-20 15:37:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 20 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka linii kablowej średniego SN-15kV wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinków linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz trzech słupów SN-15 kV i nn - 0,4 kV, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana odcinka linii napowietrznej GPZ Włocławek Zalesie - Lipno odg. kier. "Osiek 2" na linię kablową na terenie działek oznaczonych numerami: 45/8, 45/7, 45/5, 46/22, 46/11, 43/3, 43/4, 46/37, 46/42, 46/28, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny gmina Fabianki” Szczegóły
7 2020-01-15 15:15:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 110 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 65/3, 65/15, 65/18, 66/2, 67/8, 66/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
8 2020-01-15 15:12:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 36, 15/3, 15/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
9 2020-01-15 15:09:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich na działkach, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 41, 346/8, 346/4, 346/5, 346/7, 20/5, 473/12, 24/1, 29/1, 18/2, 18/3, 485, 480/1, 486, 493/1 (ul. Leśna), 37, 40/26 (ul. Radosna), 40/7 (ul. Olszowa), oraz działkach nr 96/13 i nr 96/21” Szczegóły
10 2020-01-15 14:49:27 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2020 rok Szczegóły
11 2020-01-15 13:33:56 Petycje złożone w 2019 roku Petycja – znak: RO.152.1.RG.2019 Przedmiot petycji: pobierz Data złożenia: 30.11.2019 r. Sposób złożenia: drogą elektroniczną Podmiot wnoszący: zgoda na udostępnienie danych podmiotu Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1… Szczegóły
12 2020-01-14 16:23:31 Informacja o przekształceniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę z dniem 01.01.2020 roku Informacja - czytaj Szczegóły
13 2020-01-13 16:22:43 Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki - II edycja Przetarg nieograniczonego nr RI.271.1.1.2020  na „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki - II edycja” Załącznik do ogłoszenia zawiera: dokumentację SIWZ, plik JEDZ, identyfikator postępowania, ogłoszenie… Szczegóły
14 2020-01-13 15:41:42 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.1.2020 z dnia 13.01.2020 r. – Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki – II edycja” Szczegóły
15 2020-01-13 15:17:29 Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zadania: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki - II edycja" Szczegóły
« 1 2 3 4 103 104 105 »