Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-03-20 09:08:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18.03.2020 r. znak RFZ.6220.1.6.2019 w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2737C Cyprianka – Wielgie (odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, długość odcinka ok. 2,5 km)” o wezwaniu przez RDOŚ inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, celem wydania opinii w sprawie Szczegóły
2 2020-03-20 08:57:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 marca 2020 r. znak RFZ.6220.1.1.2020 w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia tj. budowy farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,8 ha na działce nr ew. 125/6, obręb ew. Zarzeczewo, o otrzymaniu opinii PPIS we Włocławku w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o przekazaniu przez RZGW w Warszawie wniosku Wójta o wydanie opinii do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, oraz o przedłużeniu terminu wydania opinii przez RDOŚ w Bydgoszczy Szczegóły
3 2020-03-19 12:36:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 19 marca 2020 r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji RI.6733.32.2019 z dnia 15.01.2020 r. dotyczącej wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 110 PE na terenie działek oznaczonych numerami: 65/3, 65/15, 65/18, 66/2, 67/8, 66/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
4 2020-03-18 08:30:08 Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
5 2020-03-13 13:22:44 Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
6 2020-03-13 11:04:40 Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańców gminy Fabianki w projekcie pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Fabianki” w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
7 2020-03-10 16:45:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 marca 2020 r. o wydaniu decyzji zmieniającej dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie odcinka linii kablowej średniego SN-15kV wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinków linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz trzech słupów SN-15 kV i nn - 0,4 kV, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana odcinka linii napowietrznej GPZ Włocławek Zalesie - Lipno odg. kier. "Osiek 2" na linię kablową na terenie działek oznaczonych numerami: 45/8, 45/7, 45/5, 46/22, 46/11, 43/3, 43/4, 46/37, 46/42, 46/28, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny gmina Fabianki” Szczegóły
8 2020-03-10 16:41:41 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 6 marca 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 na terenie działek oznaczonych numerami 59/9 i 59/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki oraz działek oznaczonych numerami: 214/3, 214/9, 214/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
9 2020-03-10 16:32:11 Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie: uzupełnienie instrukcji obiegu dowodów księgowych oraz instrukcji kasowej Szczegóły
10 2020-03-10 16:27:04 Uchwała Nr IX/110/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Fabianki na 2020 r. Szczegóły
11 2020-03-10 16:17:38 Uchwała Nr IX/109/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok Szczegóły
12 2020-03-10 16:00:14 Uchwała Nr IX/108/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2020 rok Szczegóły
13 2020-03-10 12:26:00 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak: WGK.RG.OŚ.6220.3.2019/2020 z dnia 03.03.2020 r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. “Budowa farmy fotowoltaicznej LISEK o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce nr ew. 253/4 położonej w obrębie ew. Lisek” na środowisko Szczegóły
14 2020-03-09 15:12:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.5.2019 z dnia 05.03.2020 r. w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. BT42629 WŁOCŁAWEK CYPRIANKA, dz. nr 232/2 i 31, obręb ew. Fabianki, o przedłożeniu przez Inwestora (pełnomocnika) do tut. Urzędu wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz o ponownym wezwaniu Inwestora przez RDOŚ do przekazania wyjaśnień. Szczegóły
15 2020-03-09 15:04:57 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 2 marca 2020 r. znak: KO.411.5.2020 o wydaniu decyzji uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Fabianki w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. “Budowa czterech obiektów do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 80/1 i 80/2 obręb ew. Wilczeniec Fabiański, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia Uwaga: Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie SKO we Włocławku, przy ul. Kilińskiego 2 w godzinach 8-14 w terminie 14 dni od daty… Szczegóły
« 1 2 3 4 106 107 108 »