Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-06-05 12:53:17 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Urszulewie (w budowie) na dzienny pobyt – centrum usług środowiskowych na działce oznaczonej nr ewid. 10/32 w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, gm. Fabianki” Szczegóły
2 2020-06-05 12:45:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 4 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110 PE na terenie działki oznaczonej numerem 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gmina Fabianki” Szczegóły
3 2020-06-05 12:11:39 Link do Serwisu Informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej Aktualności związane z wyborami dostępne pod linkiem: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl Szczegóły
4 2020-06-05 12:04:32 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
5 2020-06-03 13:36:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce oznaczonej nr ewid. 1/96, 1/112, 1/109 W obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki ” Szczegóły
6 2020-06-03 13:33:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 2 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ,,Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji na działce oznaczonej nr ewid. 270/6, 270/8, 270/7 w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki ” Szczegóły
7 2020-06-03 13:25:32 Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
8 2020-06-03 13:18:50 Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
9 2020-06-02 10:30:10 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2020 r. znak: DOP-WOS.436.3.2.2019.2 o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 29.12.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły
10 2020-06-01 12:52:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.1.2020 z dnia 29.05.2020 r. informujące, o odwieszeniu z dniem 24.05.2020 r. biegu terminu procesowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Mirosława Wojciechowskiego z dnia 20.02.2020 r., dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej ZARZECZEWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,80 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce nr ew. 125/6 położonej w obrębie ew. Zarzeczewo, gmina Fabianki, powiat włocławski” Szczegóły
11 2020-06-01 12:34:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 maja 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: - wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV, - budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, - budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV "Osiek 7", - budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV, - budowie przyłączy energetycznych niskiego napięcia nN z szafkami pomiarowymi na terenie działek oznaczonych numerami: 8/2, 4, 9/3, 10 i 9/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Osiek, gmina Fabianki Szczegóły
12 2020-05-29 11:24:47 Uchwała Nr X/117/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki Szczegóły
13 2020-05-29 11:03:47 Uchwała Nr X/116/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Fabianki biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Szczegóły
14 2020-05-29 10:55:28 Uchwała Nr X/115/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki Szczegóły
15 2020-05-29 10:39:48 Uchwała Nr X/114/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Szczegóły
« 1 2 3 4 111 112 113 »