Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-08-07 12:58:32 Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Fabianki w 2020 roku Szczegóły
2 2020-08-06 11:21:38 Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach Szczegóły
3 2020-08-06 11:18:00 Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 lipca 2020 r. Szczegóły
4 2020-08-04 14:38:43 Uchwała Nr XII/138/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fabianki Szczegóły
5 2020-08-04 14:32:18 Uchwała Nr XII/137/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok Szczegóły
6 2020-08-04 14:23:32 Uchwała Nr XII/136/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących w całości bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku Szczegóły
7 2020-08-03 12:57:33 Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2020 r.      Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęta dnia 4 lipca 2019 r., nałożyła na Radę Gminy obowiązek dostosowania Regulaminu utrzymania czystości porządku w Gminie Fabianki do… Szczegóły
8 2020-08-03 12:38:00 Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dotacji dla oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Fabianki na rok 2020 Szczegóły
9 2020-08-03 12:33:54 Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Fabianki na rok 2020 – I aktualizacja Szczegóły
10 2020-07-31 13:11:18 Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – dla zamówienia "Dostawa lamp solarnych dla Gminy Fabianki 2020" Szczegóły
11 2020-07-30 14:04:07 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 lipca 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce oznaczonej nr ewid. 1/96, 1/112, 1/109 w obrębie ewidencyjnym Fabianki, gmina Fabianki" Szczegóły
12 2020-07-30 11:00:28 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.15.2020 z dnia 30.07.2020 r. – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Fabianki Szczegóły
13 2020-07-29 13:34:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 lipca 2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek oznaczonych numerami 60/4, 60/7, 60/8, 61/7, 61/8, 61/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzno, Gmina Fabianki" Szczegóły
14 2020-07-29 13:15:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.1.8.2020 z dnia 29.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW i powierzchni zabudowy do 4,84 ha wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 106 i 107, obręb ew. Chełmica Mała" Szczegóły
15 2020-07-28 14:14:04 Zapytanie ofertowe Nr RI.271.2.14.2020 z dnia 28.07.2020 r. – Zakup wznowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Urzędu Gminy Fabianki Szczegóły
« 1 2 3 4 120 121 122 »