Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-09-24 10:48:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 24 września 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 41/43 i 41/26, położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, gm. Fabianki” Szczegóły
2 2021-09-24 10:42:17 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 września 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Cyprianka na działkach o numerach ewidencyjnych 119/9, 118/2 obręb Cyprianka, gmina Fabianki” Szczegóły
3 2021-09-24 10:39:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 września 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nasiegniewo na działce o numerze ewidencyjnym 177/1, 181 obręb ewidencyjny Nasiegniewo, gmina Fabianki” Szczegóły
4 2021-09-24 10:34:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 września 2021 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym, na działkach o nr ewid. 191/2, 144 i 44 położonych w obrębie ewidencyjnym Skórzno, gmina Fabianki” Szczegóły
5 2021-09-23 21:22:40 Przebudowa dróg gminnych w 2021 roku Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem miniportalu - link Szczegóły
6 2021-09-23 16:56:47 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 -V Szczegóły
7 2021-09-21 16:01:59 Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 Szczegóły
8 2021-09-21 15:58:47 Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego Szczegóły
9 2021-09-21 15:44:37 Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Fabianki z dnia 31 sierpnia 2021 r. Szczegóły
10 2021-09-21 15:35:01 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 21 września 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w m. Szpetal Górny ul. Włocławska i Płocka, na działkach o nr ewid. 302/21, 101/67, 101/24, 101/53, 101/55, 101/32, 101/22, 101/19, 100/7, 100/38, 100/39, 301/13, 300/12, 300/10, 300/2, 483/1, 470/2, 97/5, 298/10, 298/6, 298/8, 298/9, 298/4, 97/2, 297/2, 296/11, 96/23, 96/22, 96/26, 95, 295/4, 294/2, 239/4, 239/3, 239/5, 482/3, 482/4, 346/16, 346/28, 346/15, 41, 80/4, 82, 240/1, 242/2, 242/1, 243/31, 243/33, 339/2, 74/4 ,83, 246/5, 71/2, 247/1, 69/43, 247/4, 247/5, 247/8, 247/15, 247/12, 248, 249/1, 249/7, 249/4, 249/8, 147/16, 147/14, 171/4, 147/32, 147/31 i 171/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gm. Fabianki” Szczegóły
11 2021-09-20 12:06:23 Uchwała Nr 6/I/2021 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Fabianki informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku Szczegóły
12 2021-09-20 11:55:20 Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji – 27 września 2021 r. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XIX sesję… Szczegóły
13 2021-09-20 11:46:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Wielgie z dnia 16.09.2021 r. znak: GSR.6220.6.17.2021.AO o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki” Szczegóły
14 2021-09-20 09:51:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 września 2021 r. o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi na działkach o nr ewid. 20/18, 18/15, 18/11 i 36 położonych w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, gmina Fabianki” Szczegóły
15 2021-09-14 12:18:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Fabianki znak: RFZ.6220.10.2021 z dnia 10.09.2021 r. o odmowie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją z dnia 18.03.2021 r. znak: RFZ.6220.1.13.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację farmy fotowoltaicznej SZPETAL GÓRNY o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,90 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wew., okablowania, ogrodzenia na działce nr ew. 210/13 położonej w obrębie ew. Szpetal Górny oraz o odmowie wstrzymania wykonania ww. decyzji Szczegóły
« 1 2 3 4 150 151 152 »