Porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Fabianki w VII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XVII sesję Rady Gminy Fabianki w VII kadencji, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Fabianki dnia 8 września 2016 r. o godz. 16.00 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.
6. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
7. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
8. Analiza informacji Zakładu Gospodarki Komunalnej z działalności w 2015 roku oraz realizacji zadań za I półrocze 2016 r.
9. Zapoznanie się z informacją na temat przygotowanie szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany do budżetu na 2016 r.,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2016-2033,
3) zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Fabianki w roku 2016,
4) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Fabianki do realizacji wspólnie z Powiatem Włocławskim zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ul. Dobrzyńska)” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu wsparcia finansowego
5) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki,
6) wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Starym Witoszynie,
7) wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Chełmicy Dużej,
8) wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Chełmicy Małej,
9) wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Chełmicy Dużej,
10) wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łęg Witoszyn,
11) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 104/3 o powierzchni 801 m2, położonej w miejscowości Wilczeniec Fabiański.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
13. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
14. Zakończenie sesji.

Informacje

Rejestr zmian