Zarządzenie Nr 1/2019 Kierownika GOPS z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, technik dokumentacji zapisów księgowych, nadrzędnych zasad rachunkowości, zasad wyceny aktywów i pasywów w jednostce, metody ustalania wyniku finansowego, planu kont oraz wykazu zbiorów danych tworzących zbiory rachunkowe na komputerowych nośnikach danych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian