Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Fabianki, reprezentowana przez Wójta Gminy Fabianki, z siedzibą w miejscowości Fabianki 4, 87-811 Fabianki.
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Krzysztofem Kiełbasą pod adresem e-mail:
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust 1 lit. e Rozporządzenia
c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia,
d) na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane są przetwarzane – art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia,
4) Pana/Pani dany osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres zależny od podstawy prawnej przetwarzania
a) pkt 3a i 3b – czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych szczególnych przepisach prawa.
b) pkt 3c przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym określonym w przepisach prawa np. przepisy regulujące należności podatkowe, czy też o rachunkowości.
c) pkt 3d do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do określonego przetwarzania.
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu
9) podanie danych osobowych jest w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych
a) pkt 3a i 3b – obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa
b) pkt. 3c – obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy
c) pkt 3d – dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie np. nieważnością głosu oddanego w głosowaniu na propozycje do budżetu obywatelskiego, niemożliwością otrzymywanie informacji z Newslettera urzędu.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego