Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Fabianki stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 91/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2017 r.

ROZDZIAŁ XI – ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI

§ 37
1. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
2. Wójt może przyjąć interesantów po godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wójtem lub pracownikiem sekretariatu.
3. Przyjęcia interesantów przez Wójta w sprawach skarg i wniosków koordynuje pracownik Sekretariatu.
4. Sekretarz, Skarbnik, kierownicy referatów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
§ 38
1.Składane skargi, wnioski, petycje, powinny winny być traktowane jako sprawy pilne i załatwiane w miarę możliwości jak najszybciej, a w przypadku, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia czynności wyjaśniających – z zachowaniem ustawowo określonych terminów.
2. Referat Ogólny prowadzi centralne rejestry:
1) skarg i wniosków,
2) petycji,
– kierowanych do Wójta i Rady.
3. Pismo, w sprawach wymienionych w § 38 ust. 1 po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencji zostaje przekazane dla Wójta lub Sekretarza Gminy, którzy wskazują osobę koordynującą i odpowiedzialną za zbadanie poruszonych w nim kwestii i przygotowanie propozycji odpowiedzi oraz podjęcie ewentualnych działań.
4. Pracownik odpowiedzialny za koordynację spraw, o których mowa w § 38 ust. 1, rejestruje je we właściwych rejestrach i podejmuje działania niezbędne dla potrzeb załatwienia sprawy.
5. Pisma kierowane do Rady Gminy przekazywane są po ich uprzednim zarejestrowaniu, Przewodniczącemu Rady. Zasady i tryb załatwiania skargi wniosków przez Radę określa Statut Gminy.
6. Odpowiedzi w sprawach kierowanych do Wójta podpisuje Wójt lub w razie jego nieobecności Sekretarz Gminy.
7. Dokumentacja poszczególnych spraw gromadzona jest w teczkach aktowych prowadzonych w komórkach organizacyjnych, z tym że kopię dokumentów zebranych w sprawach zakończonych przekazuje się dla pracownika prowadzącego rejestry, o których mowa w § 43 ust. 2.
§ 39
1. Przy rozpatrywaniu skarg i wniosków stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.), przepisy odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
2. Przy rozpatrywaniu petycji stosuje się przepisy ustawy z dnia11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123.) oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego